BANMOHSAT (บ้านหม้อแซท)

บทความ

การรับประกัน

13-12-2557 17:32:45น.

การรับประกันสินค้า

หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วมีปัญหา ทางเราBANMOHSat.com จะรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้านั้นๆระบุไว้ สินค้าส่วนใหญ่จะมีการรับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี แต่จะมีสินค้าบางชนิดที่มีการรับประกันน้อยกว่าหรือมากกว่านั้น ได้แก่

  • สินค้าที่ต้องใช้กลางแจ้ง ตากแดดฝน เช่น LNB รับประกัน 6 เดือน ยกเว้นใบรับประกันจากผู้ผลิตระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • Splitter, Line-Amp, DiSEqC, Multi-Switch รับประกัน 3 เดือน ยกเว้นใบรับประกันจากผู้ผลิตระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  • รีโมทคอนโทรล ไม่ได้รับประกัน แต่หากซื้อไปแล้วเสียทันที สามารถส่งเปลี่ยนตัวใหม่ได้
  • ไม่รับประกันช่องรายการที่รับชมได้ จากดาวเทียมต่างๆ เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ ย้ายดาวเทียม หรือยกเลิกการออกอากาศได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องรายการนั้นๆ 

 

การเคลมสินค้า


  • หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปไม่เกิน 15 วันแล้วมีปัญหา และเป็นปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต ทางเราBANMOHSat.com จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที ทั้งนี้สินค้าที่นำมาเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีตำหนิ รอยขีดข่วน โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมาให้ทางเรา ตรวจสอบสภาพก่อน
  • หากซื้อไปเกินกว่า 15 วันแล้ว ทางเราBANMOHSat.com จำเป็นจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหานั้นให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้านั้นๆ ทำการแก้ไขต่อไป
    หมายเหตุ การที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือซ่อมแซมนั้น เป็นการตัดสินใจของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้านั้น ๆ

 

การส่งสินค้ามาเปลี่ยนหรือซ่อมในระยะเวลารับประกัน กรุณาส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ โดยลูกค้าจะต้องออกค่าขนส่งเอง

 

โดยส่งมาที่    ร้านช.ชัยชนะ บ้านหม้อแซท เลขที่222/28 ม.6 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110